سیستم آموزش

 

سیستم آموزش موسسه شکوه

موسسه زبان های خارجی شکوه ایران در سال 1329 در تهران افتتاح شد و در حال حاضر پس از گذشت 63 سال بعنوان اولین و قدیمیترین برند در عرصه آموزش زبان های خارجی کشور مطرح است و امروز حدود 500 مرکز آموزشی یا بصورت مستقیم و یا تحت سیستم استاندارد شکوه فعالیت می نمایند.